Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 09.06.2019

Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 09.06.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Giáo dân và quyền lãnh đạo trong Giáo Hội
– Chúa Thánh Thần Hiện xuống lúc nào?
– Xin ơn đổi mới

Random Posts