Đài Phát Thanh Vatican thứ hai 16.09.19

Đài Phát Thanh Vatican thứ hai 16.09.19

Chương trình hôm nay gồm có:
– Đọc Kinh Truyền Tin với ĐTC
– Phòng vấn cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân
– Raido Tâm ca

Random Posts