Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 19.09.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 19.09.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
0:47 Bản tin
10:10 ĐTC tiếp kiến chung
19:55 Chương trình viết thư cho tù nhân của cha Paul Mas

Random Posts