Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 19.08.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 19.08.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Giáo hội Công giáo tại Eritrea bị mất “quyền yêu thương tha nhân”
– Tìm Chúa trong mọi sự

Random Posts