Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 20.09.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 20.09.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Sự dấn thân của Giáo hội Ấn Độ và những thách đố đối với sứ vụ.
– Bình an

Random Posts