Giáo Hội Năm Châu 24/1/2018: Thánh lễ với 1.3 triệu tín hữu Peru

Giáo Hội Năm Châu 24/1/2018: Thánh lễ với 1.3 triệu tín hữu Peru

Random Posts